IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

T-ALL genetic

T-cel acute lymfatische leukemie bij kinderen is een ziekte met een hoog risico op terugkeer van de ziekte tijdens en na behandeling. Kinderen met een T-ALL worden daarom over het algemeen behandeld met een zeer intensieve vorm van chemotherapie. Hierdoor genezen meer kinderen, maar is het risico op complicaties op latere leeftijd hoger met ondermeer verhoogd risico op hartfalen en botnecrose. Daarom is het belangrijk om genetische afwijkingen of markers te ontdekken in de leukemie cellen die voorspellend zijn voor de respons op therapie. Zodoende kunnen kinderen met een marker die een hogere kans op terugkeer van de ziekte voorspelt, behandeld worden met een meer opmaat gesneden intensieve vorm van chemotherapie. Hierdoor stijgt hun kans op genezing. Anderzijds kunnen kinderen met een gunstige vorm van T-ALL behandeld worden met een mildere therapie waardoor de kans op complicaties op latere leeftijd kleiner wordt.

De laatste jaren zijn vele nieuwe genetische afwijkingen ontdekt in leukemische T-cellen. Hieruit kan afgeleid worden welke mechanismen belangrijk zijn voor het ontstaan van een leukemie uit een zich ontwikkelende, normale T-cel. Echter, lang niet alle belangrijke mechanismen zijn ontdekt. Dit project is er daarom op gericht om met zeer verfijnde technieken het genetisch materiaal van leukemische cellen te onderzoeken op minieme afwijkingen die gemist zijn door voorgaande technieken. Een van de nieuwe technieken is de zogenaamde C4 techniek die in de afgelopen jaren in een samenwerkingsverband met de afdeling Celbiologie van het Erasmus MC in Rotterdam is ontwikkeld. Hiermee hebben we recent afwijkingen ontdekt waarvoor andere technieken ontoereikend bleken. In het kader van dit project zal ook een eerste aanzet worden gegeven aan het ontrafelen van een groep eiwitten (zogenaamd het TAL/LMO complex) dat bij de helft van de kinderen met T-ALL ontregeld is door chromosomale afwijkingen. Middels dit project verkrijgen we een beter inzicht in genetische mechanismen die belangrijk zijn voor het ontstaan van T-ALL. Onderzocht wordt of de nieuw ontdekte afwijkingen voorspellen hoe het ziektebeeld reageert op de behandeling. Daarnaast kan door meer kennis van genetische factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van T-ALL betere en gerichte therapieën ontwikkeld worden die mogelijk minder schade toebrengen aan normale cellen en organen.