IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

De Fiscus betaalt mee

Bedrijven en ondernemers kunnen donaties fiscaal aftrekken. Vanaf 2012 kunnen giften worden afgetrokken tot maximaal 50% van de winst, met een absoluut maximum van € 100.000,- per belastingplichtige per jaar.

Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van schenkingen en donaties. Klik op het onderwerp van uw keuze voor meer informatie.

Als u een eenmalige schenking doet aan een 'algemeen nut beogende instelling' (waaronder de Stichting KOCR), geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen aan goede doelen die u doet meer is dan 1% procent van uw drempelinkomen bedragen (met een minimum van € 60,- per jaar), kunt u dit bedrag van de belasting aftrekken. Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld: uw bruto-inkomen bedraagt € 35.000,- en u schenkt de KOCR eenmalig een bedrag van € 500,-. U mag dan € 500,- minus € 350,- (1% van uw bruto inkomen) is gelijk aan € 150,- als aftrekpost opgeven. Daarnaast geldt bij een eenmalige schenking dat bij een inkomen van € 35.000,- niet meer dan € 3.500,- als aftrekpost mag worden opgevoerd (is gelijk aan 10% van het bruto-inkomen).

U kunt periodieke giften onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U maakt jaarlijks bedragen over die steeds even hoog zijn en waar geen tegenprestatie tegenover staat gedurende minimaal 5 jaar en kunt dit via bankafschrift of kwitantie aantonen.
  • U legt de gift vast middels een notariële akte (niet verplicht sinds 2014) danwel een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en de begunstigde. De schenkings overeenkomst moet wel aan een aantal door de belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeld overeenkomsten gemaakt die u hiervoor kunt gebruiken. Zie ook www.belastingdienst.nl/giften.
  • U heeft de gift middels een notariële akte bij de notaris laten vastleggen.
  • Voornoemde gift doet u minimaal 5 jaar achter elkaar, tenzij u eerder overlijdt. Dan hoeft u niet aan de termijn van 5 jaar te hebben voldaan.
  • De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Wanneer een schenking periodiek plaatsvindt kan deze opgevoerd worden als fiscale aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen ontvangt de schenker 32, 35 tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. De enige voorwaarde is dat de schenking minimaal 5 jaar achtereen via een notariële akte c.q. onderhandse schenkingsovereenkomst is vastgelegd. Hieronder treft u een voorbeeld:

Voorbeeld tarief inkomstenbelasting = 42 procent:

  Zonder akte Met akte 
Uw jaarlijkse schenking € 200,-  € 344,- 
Teruggave belasting* € 0,-   € 144,-
Uw netto schenking € 200,-  € 200,- 
Het goede doel ontvangt € 1.000,- € 1.720,- 

* Als uw gezamenlijke giften niet boven de 1% van uw bruto-inkomen uitkomen.

De kosten van de notariële akte mag u overigens bij het bedrag van de schenking optellen en eveneens aftrekken. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van 'giften in de vorm van termijnen van lijfrenten'. Ook als u daarnaast aan deze instelling nog een eenmalige schenking doet, zijn de periodieke schenkingen voor de volle 100 procent aftrekbaar.

De kosten van het opmaken van een notariële akte bedragen tussen de € 50,- en € 350,-. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900-3469393. Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à € 0,80 per minuut). Voor een notaris bij u in de buurt, kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat, www.notaris.nl.

U kunt natuurlijk ook goede doelen steunen indien u er zelf niet meer bent. U kunt dit doen door een goed doel op te nemen in uw testament. Dat kan door middel van een zogenoemd legaat. Een legaat is een beschikking in het testament waarbij een vooraf bepaald bedrag wordt nagelaten aan een persoon of een organisatie. In uw testament benoemt u uw erfgenamen en wat u wenst dat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Een testament dient u via de notaris laten opmaken.

Naast het benoemen tot legataris, kunt u een charitatieve SKOCR ook benoemen tot (mede)erfgenaam. Echter, in dat geval moeten vaak nog veel zaken worden geregeld, zoals de verkoop van het huis, de inboedel of andere bezittingen. Voor een kleine organisatie als SKOCR is dit praktisch niet realiseerbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor en hebben derhalve als voorkeur om als legataris benoemd te worden. Uiteraard organiseren wij graag een oplossing in goed gezamenlijk overleg. Daarbij kunt u denken aan het benoemen van een professionele executeur.