IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Bestuursverslag 2016

Algemeen

De Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam (SKOCR) heeft ten doel het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen (in 1974 verkregen uit het fonds “ Geven voor Leven” ) en alle andere wettelijke middelen en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor de exploitatie en instandhouding van voornoemde onderzoeksdoelstelling.

Het KOCR ondersteunt regelmatig nieuwe projecten die niet via de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden. Voor deze onderzoeks- en opleidingsprojecten wordt dan een beroep gedaan op de Stichting KOCR. Na goedkeuring door de Stichting KOCR worden deze projecten ook door de Stichting KOCR gefinancierd of ondersteund door middel van een garantstelling in afwachting van financiering door derden.

Het bestuur en haar activiteiten

Het bestuur is in 2016 een aantal keer in formele vergadering bij elkaar gekomen en enkele malen zijn zaken die een snellere beslissing nodig hadden via mailverkeer afgewikkeld.

De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen waren:

  • Financiële zaken (begroting, stand van de bestedingen/lasten etc)
  • Behandeling nieuwe (onderzoek-) aanvragen ter financiering
  • Ontwikkeling Prinses Maxima Centrum (PMC) en eventuele toekomstige rol c.q. samenwerking met de SKOCR (op hoofdlijnen) en andere oncologische centra i.v.m. het bundelen van de krachten als het gaat om onderzoek. Ook eventuele alternatieven werden besproken

Het bestuur is nog in dezelfde formatie als in 2015 actief. Alle bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige en onbezoldigde basis. In 2016 hebben K.J. Rietveld en W. Caderius van Veen hun functies geruild waarbij K.J. Rietveld de voorzittershamer heeft overgenomen en W. Caderius van Veen algemeen bestuurslid is geworden.

Financiële Positie

In het verslagjaar is 1.344.118 euro besteed aan de doelstelling (wat hoger tov de bestedingen in 2015 ivm de verhuizing van de 1e onderzoekslijn incl budget naar het PMC). Baten vanuit schenkingen etc waren nihil.

Het vastgesteld vermogen (Basisfonds NKB/KWF) bedraagt 3.875.132 euro, welk bedrag vooralsnog wordt aangehouden. Naar verwachting zal dat in 2017 worden onderschreden, in afstemming met het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF).

Met het oog op mogelijke samenwerking met het PMC is besloten om het risico van de aanwezige middelen terug te brengen en derhalve geen gelden te beleggen. Er resteren derhalve alleen liquide middelen op de diverse (spaar)rekeningen.

Korte Termijn Planning

Het bestuur van het SKOCR behartigt de belangen van het fonds zodanig dat aan de aangegane verplichtingen jegens het onderzoek en de opleiding aan het Erasmus MC voldaan kan worden. In verband met verplaatsing van de 1e onderzoekslijn naar het PMC is reeds een deel van het bijbehorende budget met de onderzoekers mee naar het PMC gegaan. Over de resterende middelen zal nadere besluitvorming dienen plaats te vinden.

Middellange Termijn Planning

Lopend kinderoncologisch onderzoek in het Erasmus MC wordt conform op basis van de gedane toezeggingen conform de doelomschrijving ondersteund.

Thans wordt overwogen om op termijn de middelen die niet voor kinderoncologisch onderzoek in Rotterdam aangewend zijn cq worden over te dragen aan een (nog op te richten) landelijke stichting van het PMC. Het is voor het Bestuur daarbij van belang dat de middelen in de toekomst blijvend en uitsluitend aan kinderonocologisch onderzoek ten goede zullen komen. Omdat naar verwachting het PMC in 2018 operationeel zal zijn streeft het bestuur SKOCR er naar de besluitvorming omtrent de aanwezige middelen in 2017 af te wikkelen. Uiteraard in nauw overleg met betrokken stakeholders, het KWF en de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Vooruitzichten 2017/2018

Lopende onderzoeken met betrekking waartoe SKOCR zich heeft gecommitteerd in Rotterdam zullen worden ondersteund. Het bestuur zal de komende jaren de ontwikkelingen van het PMC op de voet blijven volgen. Dit mede indachtig een mogelijke toekomstige samenwerking die in het belang van het kinderoncologisch onderzoek wordt overwogen. In dat verband vindt constructief overleg plaats tussen de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, het KWF en het PMC.

Wij verwachten gezien de start van het PMC dan ook geen nieuwe giften meer (danwel zeer beperkt), nu het voornoemde centrum een landelijk karakter zal krijgen met het oog op de gewenste bundeling van krachten.

Het Bestuur