IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam
Bron
www.egm.nl

Beleidsplan

De Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam (SKOCR) heeft ten doel het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen (in 1974 verkregen uit het fonds “Geven voor Leven” ) en alle andere wettelijke middelen en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor de exploitatie en instandhouding van voornoemde onderzoeksdoelstelling.

Het SKOCR ondersteunt regelmatig nieuwe projecten die niet via de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden. Voor deze onderzoeks- en opleidingsprojecten wordt dan een beroep gedaan op de Stichting KOCR. Na goedkeuring door de Stichting KOCR worden deze projecten ook door de Stichting KOCR gefinancierd of ondersteund door middel van een garantstelling in afwachting van financiering door derden.

Transitie naar Princes Maxima Centrum in 2018

De overgang van het Kinderoncologisch Centrum naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht wordt sinds 2012 actief ondersteund door SKOCR. In goed overleg met de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en de directie van KWF Nederland heeft de stichting de transitie van de onderzoeksactiviteiten in combinatie met het financieren van lopende onderzoeken in het Erasmus MC tot de finale overgang in april 2018 toegezegd. Dit leidt ertoe dat SKOCR minder middelen ontvangt via sponsoring (Kika, Geven voor Leven, private donaties), die sinds de oprichting en start bouw van het Prinses Maxima Centrum rechtstreeks aan dit nieuwe instituut worden geschonken. Het vermogen van de stichting neemt zodoende jaarlijks af. SKOCR zal tot en met 2018 een deel van haar middelen besteden in Rotterdam en in Utrecht, alle ten behoeve van onderzoek en opleiding voor kinderoncologie. De resterende middelen ultimo 2018 zullen onder wederzijds afgestemde voorwaarden met KWF, Erasmus MC en Prinses Maxima Centrum worden overgedragen aan de Prinses Maxima Foundation aldaar. De commitments die SKOCR reeds is aangegaan voor meerjarig onderzoek zijn zo geborgd tot het maximum van de haar beschikbare en over te dragen financiën. Na de finale overdracht zal SKOCR als stichting ontbonden worden na afronding van alle juridische en financiële verplichtingen, ten laatste in 2019.

Bestuur

Het bestuur is per september 2018 gewijzigd actief. Algemeen bestuurslid K. Hahlen, voormalig hoofd van de kinderoncologie aan het Erasmus MC, is ten gevolge van overlijden aan het bestuur ontvallen. Met het oog op de overgang naar het Prinses Maxima Centrum is deze vacature niet ingevuld.

Bezoldiging

Alle bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Ons jaarverslag